Sammanfattning GDPR

 • Personuppgifter kan vara ditt namn, adress, personnummer eller fastighetsbeteckning.
 • Dina personuppgifter hanteras inom August Sverige AB för att du ska kunna få rätt service.
 • Vi samarbetar med andra företag och delar de personuppgifter som de behöver för att kunna ge rätt service.
 • August Sverige AB utgår från dataskyddslagstiftningen när vi hanterar dina personuppgifter.
 • Du har alltid rätt att ångra ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter, även om du har samtyckt till det tidigare.
 • Dina personuppgifter kan lämnas ut till andra myndigheter om vi måste göra det enligt lag.
 • Du kan begära ut ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.

Kontaktinformation

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till oss på telefon 070-963 63 66 eller via e-post post@augustsverige.se

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

August Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas hos oss.

Organisationsnummer: 559265-6184

Adress: Blockgatan 12, 653 41 Karlstad

Har du synpunkter på vår hantering?

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter är felaktig och vill klaga? Då kan du vända dig till tillsynsmyndigheten på området: Datainspektionen (länk)

Dina rättigheter som enskild

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Vill du ha ett registerutdrag kontakta oss via mail: post@augustsverige.se

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en levande person. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är.

Vad menas med behandling av personuppgift?

Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver offerter, avtal, handlägger ärenden, i e-post, när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Inom August Sverige hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för.

Det kan handla om personuppgifter för den som är fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, kommuner eller kontaktpersoner. Det kan till exempel vara för att:

 • Tillhandahålla en bra dialog.
 • Utföra vårt uppdrag inom plan- och bygg, t.ex. hantera bygglov och tillstånd.
 • Utföra vårt uppdrag för de som har serviceavtal.
 • Samverka med externa aktörer så som entreprenörer, kommuner, näringsliv och marknadsföring.
 • Genomföra val.
 • Ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda.
 • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, t ex för att tillhandahålla tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
 • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
 • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
 • Informera och marknadsföra verksamheten i olika sammanhang.
 • Rekrytera nya medarbetare.

Vilken rätt har vi att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke.
 • Avtal.
 • Rättslig förpliktelse.
 • Skydd för grundläggande intressen.
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.
 • Efter en intresseavvägning.

Många personuppgiftsbehandlingar grundar sig för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig eller att vilja få till en försäljning med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta vår kundtjänst. Tar du tillbaka ditt samtycke får vi inte längre hantera dina uppgifter. Men, om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och sociala medier.
 • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Transporter (logistikföretag och transportföretag).
 • Externa aktörer (entreprenörer, återförsäljare, en del av vårt serviceteam arbetar åt vårt moderbolag August Norge AS och ibland transporterar vi ditt verk direkt från fabrik i Litauen )
 • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar).

Vad är överföring till tredje land?

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) Norge, Island och Liechtenstein.

Vi köper tjänster från vårt moderbolag August Norge AS som ligger i Norge och de uppgifter som vi behöver för att ge dig rätt service delar vi med dem. Om vi överför personuppgifter till andra länder i tredje land så informerar vi dig.

Offertförfrågan