Infiltration och markbädd

Skillnaden mellan markbädd och infiltration är att markbädden används för att behandla avloppsvatten genom att det passerar genom olika lager av material för att rena vattnet, medan infiltration handlar om att låta avloppsvattnet sjunka ner i marken för att naturligt filtreras och rensas. Båda metoderna används för att behandla avloppsvatten, men de använder olika tekniker för att uppnå reningseffekten.

Du väljer att installera markbädd när underliggande jordlager inte är genomsläppligt nog och en infiltration för att jordlagret inte ska behöva ta emot allt vatten på en gång utan klara av att filtrera det så bra som möjligt. Man kan alltså säga att en infiltration fungerar som en sil för att marken ska hinna klara av att rena avloppsvattnet.

En markbädd fungerar genom att avloppsvattnet rinner genom olika lager av material, som sand och grus, för att filtrera och rena vattnet naturligt. Detta hjälper till att minska föroreningar och skydda miljön. Markbädd kan ibland behövas efter ett reningsverk för att ytterligare behandla avloppsvattnet på specifika områden. Markbädden fungerar då som en efterbehandling för att ta bort eventuella återstående föroreningar och rena vattnet ännu mer innan det släpps ut i marken eller recipienten. Detta görs för att säkerställa att vattnet är så rent som möjligt innan det återgår till naturen.

En infiltration är en miljövänlig metod för att hantera avloppsvatten. Genom att leda avloppsvatten genom permeabla ytor möjliggör infiltration långsam absorption av vatten i marken. Detta främjar grundvattenbildning och minskar belastningen på miljön. Genom att anlägga en infiltration förbättrar man vattenkvalitet genom naturlig rening eller med biomoduler vilket ger en minskad erosion. Dock kräver det noggrann planering och hänsyn till markförhållanden för att vara effektivt. Infiltration är en viktig del av hållbara vattenhanteringsstrategier och stödjer skapandet av mer motståndskraftiga urbana miljöer.

August Biomodul med infiltration är en enkel lösning som effektivt renar och dränerar avloppsvatten. Lösningen fungerar utmärkt efter ett reningsverk, slamavskiljare eller för gråvatten. Rören i modulerna består av lindningstrådar som bildar ett nät. Detta gör det enkelt att bilda en mycket stor biologisk film, och med god tillgång till luft får du en mycket effektiv nedbrytning av det biologiska avloppsvattnet.

Numera krävs det oftast mer än bara infiltration eller markbädd för att hantera avloppsvatten på ett effektivt sätt. För att uppnå en mer komplett rening och minska risken för föroreningar kan det vara nödvändigt att använda ytterligare avloppsreningstekniker, som till exempel minireningsverk. Det är viktigt att anpassa avloppsbehandlingen efter behoven och förutsättningarna i varje specifik situation.

Lång erfarenhet av infiltration

Vi på August Sverige har lång erfarenhet av infiltration och det ger oss en hel del fördelar som du kan få direkt nytta av.

Erfarenhet vid installation av ett infiltrationssystem är avgörande för att optimera dess effektivitet och hållbarhet. Installatörer med djupgående erfarenhet förstår olika marktyper och vattenflödesmönster, vilket möjliggör noggrann placering och dimensionering av infiltrationsenheter.

Erfarenhet möjliggör också expertbedömning av optimala materialval och tekniker för att främja långvarig permeabilitet och minska risken för igensättning. Genom att anpassa installationen efter lokala förhållanden säkerställs infiltrationens långsiktiga framgång med minimal miljöpåverkan, vilket är centralt för hållbara och effektiva vattenhanteringslösningar.

Vi samarbetar med många entreprenörer som har de erfarenheter som behövs för att anlägga en infiltration eller markbädd.

Våra minireningsverk klarar idag högsta skyddsnivå vilket medför att infiltration eller markbädd efter reningsverket inte är nödvändigt utom i specifika områden.

Kontakta oss för råd och hjälp.

Offertförfrågan


    August sverige AB