Enskilt avlopp

Enskilda avloppsanläggningar är avgörande för avloppshantering i områden som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. I Sverige finns ingen särskild lag som reglerar enskilda avlopp. Istället har vi allmänna hänsynsregler som innebär att du själv ansvarar för att inte utsläpp orsakar olägenheter för varken människors hälsa eller miljön. För att anlägga eller ändra på ett enskilt avlopp krävs tillstånd från kommunen. Det är numera Havs- och vattenmyndigheten som tagit över vägledningen och ger ut allmänna råd. Det är främst dricksvattenbrunnar och grundvatten, närliggande åar och sjöars kvalitet och människors hälsa som det måste tas hänsyn till men kraven som ställs måste vara rimliga i förhållande till miljönyttan.

I allmänhet ska små enskilda avloppssystem:

• Säkerställa hygienisk säkerhet (reducera smittämnen så lång det är möjligt)

• Möjliggöra kretslopp av näringsämnen

• Skydda miljön och vattendrag, det vill säga reducera utsläpp av fosfor och kväve (näringsämnen) och organiskt material (syreförbrukande ämnen, BOD)

• Hushålla med resurser, vara användarvänliga och ge möjlighet till kontroll av reningsgraden

För att förhindra att sprida sjukdomar får det inte finnas risk för förorening av lokala vattentäkter och våtmarker och genom att vara medveten om lokala regler och föreskrifter kring enskilt avlopp säkerställer man att upprätthålla en effektiv och miljövänlig avloppshantering. Vi på August Sverige erbjuder med våra minireningsverk en långsiktig och miljöeffektiv lösning.

Vi erbjuder våra kunder serviceavtal på våra minireningsverk och har ett väl fungerande serviceteam som ser till att underhåll och funktion av ert minireningsverk fungerar långsiktigt.

August Sverige har alla dokument som behövs och erfaren personal som kan hjälpa dig med tillståndet till din kommun.

Rening av eget avlopp

Rening av enskilt avlopp är avgörande för att skydda miljön och säkerställa hållbar avloppshantering. Genom att använda avloppsreningsprodukter och följa riktlinjer för korrekt användning minskar man risken för förorening och främjar en säker och ansvarsfull avloppshantering.

Vi på August Sverige är experter på avloppslösningar såsom minireningsverk, infiltration och avskiljare, tveka inte att kontakta oss redan idag om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss för att få råd och hjälp.

Offertförfrågan


    August sverige AB